FIRMA STILL ČR OBHÁJILA STÁVAJÍCÍ ISO NORMY A ZÍSKALA DVĚ NOVÉ

« 11. 4. 2016 »

Společnost STILL ČR, výrobce manipulační techniky a poskytovatel komplexních intralogistických řešení, prošla koncem roku 2015 náročným auditem pro obhajobu stávajících norem ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu). Jako další výzvu si dala získat další dvě normy, kterých následně dosáhla.

V listopadu 2015 společnost STILL ČR úspěšně absolvovala recertifikaci norem ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentální managementu), kterých je držitelem již od roku 2009.

Systém managementu kvality nastavuje procesy tak, aby kvalita výstupů byla stále stejná a na požadované úrovni, dále definuje jasné odpovědnosti za vedení procesů k jejich maximální efektivnosti a uspokojení požadavků všech zainteresovaných stran. Mezi hlavní přínosy pro firmu patří nejen udržení vysoké úrovně poskytovaných produktů a služeb, ale i zlepšení výkonnosti celé organizace, zvýšení důvěry obchodních partnerů, státních organizací nebo možnost účastnit se velkých výběrových řízení.

Systém environmentální managementu stanovuje zásady v oblasti emisí z produkce organizace a jedná se o efektivní nástroj pro řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí.

Po obhájení stávajících norem se firma STILL ČR rozhodla certifikovat další dvě normy, a to ČSN 01 0391:2013 (systém managementu společenské odpovědnosti organizací) a ČSN ISO / IEC 27001:2014 (systém managementu bezpečnosti informací). Společenská zodpovědnost je dokladem odpovědného přístupu k podnikání a společnosti. STILL ČR se zavazuje ve všech svých aktivitách dodržovat principy společenské zodpovědnosti, mezi které patří: odpovědnost, transparentnost, etické chování, respektování potřeb zainteresovaných stran, dodržování práva, mezinárodních standardů a lidských práv.

Dle managementu bezpečnosti informací organizace nakládá s informacemi v souladu s mezinárodními normami a chrání je před zneužitím nebo ztrátou. Audit prokázal, že i v těchto oblastech firma STILL ČR splňuje přísné standardy a certifikáty získala.

Nyní je tak držitelem již čtyř ISO norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality),
  • ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu),
  • ČSN ISO / IEC 27001:2014 (systém managementu bezpečnosti informací),
  • ČSN 01 0391:2013 (systém managementu společenské odpovědnosti organizací).

I přes tento úspěch své aktivity firma STILL vyvíjí a zlepšuje, a to ve znění zásady: plánuj-proveď-prověř-zlepši.